Logo rund HFP 300 transparent

Download der AGB

HimmelFreundPointner, Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH, 4600 Wels/Avusturya 

GENEL İŞLEM KOŞULLARI (AGB)
1. Geçerlilik ve uygulanırlık:
1.1.
Sipariş verenlere yapacağımız mal teslimleri ve diğer edimlerimiz, şirketimize yapılacak ödemeler, sipariş alanlar tarafından şirketimize yapılacak mal teslimleri ve diğer hizmetler ve sipariş verenlere yapacağımız ödemeler konusunda münhasıran işbu Genel İşlem Koşulları uygulanır. İşbu Genel İşlem Koşulları daha sonraki tüm müteakip siparişler için de geçerlidir.
1.2.
Sipariş verenlerin kendi Genel İşlem Koşulları, Himmelfreundpointner Maschinen und Fertigungstechnik GmbH şirketi tarafından açıkça reddedilmekte olup sipariş veren ile şirketimiz arasında herhangi bir sözleşme esası oluşturmaz.
2. Teklifler:
2.1.
Teklif içinde aksi belirtilmedikçe ve bağlayıcı bir süre verilmedikçe tekliflerimizin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Teklifle birlikte gönderilen doküman ve numuneler (özellikle çizimler, resimler, örnekler ve ölçü ya da ağırlık gibi performans bilgileri) sadece referans mahiyetinde olup taraflar arasında farklı bir anlaşma yapılmadıkça sözleşme kapsamındaki ek özellikler olarak sayılmaz. Teknik ve diğer değişiklikler yapma hakkımız, çabaların beklenebilecek makul bir dereceyi aşmaması şartıyla saklıdır.
2.2.
Gönderilecek belgeler (özellikle fiyat teklifleri, çizimler, her türlü diğer dokümanlar, numuneler ve yardımcı malzeme ve gereçler) üzerinde şirketimiz mülkiyet ve teklif hakkını saklı tutar. Üçüncü şahıslara bu dokümanlara erişme imkânı sağlanması ve dokümanların herhangi başka amaçlarla kullanılması yasaktır. Bu dokümanlar talebimiz üzerine veya sipariş verenin siparişini vermemesi üzerinde şirketimize derhal iade edilecektir.
2.3.
Şirketimiz için hazırlanan teklifler gerek adet-miktar gerek özellik bakımından tam olarak talebimize uygun olacaktır. Teklifin şirketimizce talep edilenden farklı olması durumunda farklı hususların iyi görünür şekilde belirginleştirilmesi zorunludur.
2.4
Şirketimiz için hazırlanan fiyat teklifi gibi teklifler, planlar, diğer kontrol belgeleri ve her türlü diğer dokümanlar, bu konuda taraflar arasında farklı bir yazılı anlaşma yapılmadıkça ücretsiz olacaktır.
2.5
Şirketimiz için hazırlanan fiyat teklifi ve benzeri tekliflerde ve diğer dokümanlarda yer alan fiyatlar sabit bedeller olup gerek sipariş alanın kalite yönetimi, fonksiyon ve kalite kontrolü, paketleme-ambalajlama ve dokümantasyon masraflarını gerekse de lüzumlu olabilecek izinlerin ve gerekli sigorta poliçelerinin tüm masraflarını kapsar.
3. Taraflar arasındaki sözleşmenin akdi:
3.1.
Sipariş veren, verdiği siparişi ile sözleşme teklifini bağlayıcı olarak beyan etmiş olur. Şirketimiz, siparişe esas sözleşme teklifini 2 haftalık süre içinde kabul etmekle yetkilidir. Bununla birlikte şirketimiz, siparişin kabulünü örneğin sipariş verenin kredibilitesi hakkında araştırma yaptıktan sonra reddetme hakkına da sahiptir.
3.2.
Siparişi kabul etmiş olmamız, personelimizin bulunabileceği vaatler veya müşteri ile yapabileceği ek anlaşmalar (özellikle de her türlü eklenti ve değişiklikler ve temsilciler tarafından bulunulan vaatler) ancak şirketimizce yazılı olarak veya faks yoluyla onaylandıktan sonra bağlayıcılık kazanır.
3.3.
Taraflar arasındaki sözleşmenin akdi, şirketimize kendi tedarikçilerimiz tarafından doğru şekilde veya usule uygun olarak mal temin edilmemesi durumunda borcumuzu yerine getirmemek veya ancak kısmen yerine getirmek şartıyla gerçekleşir. Kendi tedarikçilerimizin şirketimize usule uygun olarak mal temin etmemesi durumunda sipariş veren derhal haberdar edilir ve gerekli karşılık kendisine derhal iade edilir.
3.4.
Siparişlerimiz, daha önce hazırlanmış siparişlere bakılmaksızın daima yazılı olarak, faks yoluyla veya e-posta olarak gönderdiğimiz siparişlerin içeriği ile meydana gelmiş sayılır.
3.5.
Şifahi olarak veya telefonla verilen siparişler ve yine bu şekillerde yapılan eklenti ya da değişiklikler, ancak bunları yazılı olarak, faks yoluyla veya e-posta ile onayladığımız takdirde şirketimiz için bağlayıcılık kazanır.
4. Fiyat ve ödeme koşulları / Mahsup işlemleri:
4.1.
Şirketimizce belirtilen fiyatlar daima teslim tarihinde geçerli katalog fiyatları olup işletmede/fabrikada teslim (EXW) esasına göre uygulanır. Paketleme-ambalajlama ve sigorta giderleri, işletmede kamyona yükleme işi ve katma değer vergisi ise hariçtir.
4.2.
Şirketimize gönderilecek ödemeler, kesintisiz ve ek ücretsiz olarak fatura tarihinden en geç 30 gün sonra nakden yapılır. Ödemede gecikme olması hâlinde, toplam alacağın en az yıllık % 12’si tutarında olmak ve ihtarname masrafları da talep edilmek üzere, Avusturya Merkez Bankasının belirlediği temel faiz oranının 10 puan üzerindeki orana göre hesaplanacak gecikme faizlerini ayrıca talep ederiz. Gecikmeden başkaca sonuçlar da doğabilir.
4.3.
Gerekli ödemelerin gönderilmeyip alıkonulması veya sipariş veren tarafından şirketimize karşı iddia edilen olası alacaklardan mahsup edilmesi, kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilmediği veya şirketimizce kabul edilmediği sürece imkânsızdır.
4.4.
Şirketimizce yapılacak ödemeler, sipariş alan ile akdettiğimiz sözleşmeye uygun olarak gerçekleşir. Böyle bir sözleşme bulunmadığı takdirde ise şirketimiz faturaları kendi tercihimize göre ya fatura tarihinden en geç 14 sonra yüzde üç iskontolu olarak ya da toplam tutarını 60 gün içinde ödemek suretiyle öder.
4.5.
Banka havalesi yoluyla yapılan ödemelerimiz teslim edilen malın kabulü anlamına gelmez ve böylece mal teslimlerinin sözleşmeye uygunluğunun onaylanması ve dolaysıyla şirketimizin herhangi bir hakkından vazgeçmiş olması olarak da sayılmaz. Şirketimiz dilediği her zaman, sipariş verene karşı olan haklarını, sipariş verenin şirketimize karşı olan haklarından mahsup edebilir.
5. Mal teslimleri ve gecikme:
5.1.
Tarihler ve sürelerle ilgili olarak vereceğimiz tüm bilgiler şirketimize hiçbir yükümlülük doğurmaz.
5.2.
Göndereceğimiz malların ve hizmetlerimizin muhtemel teslim tarihini sipariş onayı ile bildiririz. Sipariş onayından sonra, sipariş veren tarafından temin edilecek dokümanlar, izinler veya onayların gerekli olduğu anlaşıldığında ve/veya peşinat/kaparo ödenmesi gerektiğinde, teslim tarihi, gerekli dokümanların eksiksiz olarak temin edildiği tarihe ve/veya peşinat/kaparo ödemesinin intikal ettiği tarihe kadar uzar. Şirketimizin bu süre sona ermeden önce sipariş verene teslime hazır olduğunu bildirmesi durumunda şirketimiz teslim tarihine uymuş sayılır. Özel bir anlaşmaya göre gönderim ya da tebliğ yükümlülüğümüz varsa, teslim edilecek malın süre bitişinden önce işletmemizden çıkması durumunda şirketimiz teslim tarihine uymuş sayılır.
5.3.
Şirketimizin gerçekleştireceği mal tesliminin umulmayan, şirketimizin etkisi dışındaki engeller (örneğin işletme faaliyetinin durması, çok sayıda personelin işe gelmemesi, grev, mal tedariklerimizdeki gecikmeler veya süre aşımı yönünden önem taşıyor olması şartıyla sipariş verenin genel sorumluluk alanı dâhilindeki hâller) durumunda teslim tarihi kendiliğinden makul bir derecede ertelenir. Gecikmeden doğan masraflar ise sipariş verene aittir. Bu tür engellerin başlaması veya bitmiş olması durumunda karşı tarafa derhal bilgi verilir.
5.4.
Talep üzerine veya sevkiyatsız üretim için öngörülen malların sipariş veren tarafından 3 ay içinde satın alınarak işletmemizin bulunduğu adresten teslim alınıp götürülmesi zorunludur. Bu süre mal teslim alınmadan dolarsa, sipariş veren malın teslim alınması konusunda temerrüde düşmüş olur ve geçen her ay, fatura bedelinin en az %0,5’i olmak şartıyla bu temerrütten doğan her türlü ek masrafları (örneğin depomuzda muhafaza etme maliyetini) karşılamak zorundadır. Böyle bir durumda şirketimiz ayrıca sipariş verenin malı teslim almadan geçirdiği sürenin bitişi üzerine 14 günlük makul bir ek süre de bekledikten sonra, kendi tercihine göre ya teslim alınmamış malı dilediği başka amaçlarla kullanabilir ya da malı sipariş verene masrafı ona ait olmak üzere teslim edebilir ya da sözleşmeden dönerek sipariş verenin sözleşmeden doğan borcunu yerine getirmediği gerekçesiyle ondan tazminat isteyebilir. Sözleşmeden dönmemiz durumunda, başka belgelerle kanıt sunmaya gerek kalmaksızın, bedelin %10’unu tazminat olarak talep edebiliriz. Fazlaya ilişkin tazminat haklarımız bundan etkilenmez.
5.5.
Sipariş ettiğimiz mallarla ilgili olarak teslimin ve yerine getirilecek borcun gecikme tehlikesi söz konusu olduğunda, şirketimizin derhal yazılı olarak ve faks yoluyla bu gecikmeden haber edilmesi ve şirketimize aynı bildirimle gecikmenin muhtemelen ne kadar süreceğinin bildirilmesi zorunludur.
5.6.
Şirketimize yapılacak mal teslimleri, edimler ve gönderimler her zaman şirketimizden herhangi ek harcamalar talep edilmeksizin ve tüm masrafları ile hasar ve riski sipariş alana ait olmak üzere gerçekleşir ve teslim yeri daima şirketimizce belirlenen kullanım veya kurulum adresidir. Sipariş alan, masrafları kendisine ait olmak üzere, teslim edilecek malı her türlü hasar ve zararlara karşı sigorta ettirmek zorundadır. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda ise sipariş alan ilgili sigorta poliçesinden doğan hakları talebimiz üzerine şirketimize devretmekle yükümlüdür.
5.7.
Gönderime bir paket listesi ve her sipariş numarası için birer irsaliye eklenir ve bu irsaliyeler üzerinde sipariş numarası ve ürün kodu belirtilir. Avusturya dışından gönderilen teslimatlarda etiketlerin Almanca dilinde yazılmış olması şarttır.
6. Hasarın intikali
6.1.
Teslim edilecek mal işletmemizden çıktığı anda hasar sipariş verene geçer. Bu kural kısmi teslimatlarda veya şirketimizin teslim edilecek malın sevkiyatını ya da tebliğini üstlendiği durumlarda da geçerlidir.
6.2.
Malın sipariş veren tarafından alınmasında veya tebliğ edilmesinde şirketimizin sorumluluğu dışındaki nedenlerle gecikme yaşanması hâlinde hasar, teslime hazır olduğumuz kendisine bildirildiği anda sipariş verene geçer.
7. Mülkiyeti muhafaza kaydı ve sözleşmeden dönme hakkı
7.1.
Satış bedelinin tümünün ve sipariş verene karşı hangi hukuki dayanakla olursa olsun mevcut olan her türlü diğer alacaklarımızın ödendiği tarihe kadar ilgili mal üzerinde mülkiyeti muhafaza kaydımız söz konusudur.
7.2.
Sipariş veren, mülkiyeti muhafaza kaydının tüm süresi boyunca ilgili mal hiçbir şekilde zarar görmeyecek şekilde davranmakla yükümlüdür. Bakım ve kontrol çalışmaları gerekli olduğunda ise sipariş veren bu işleri, masrafı kendisine ait olmak üzere periyodik olarak yapmak zorundadır. Üçüncü şahısların mala müdahale etmesi durumunda, sipariş veren, özellikle icra takibi, mala zarar verilmesi veya malın tahrip ya da imha edilmesi hâlinde şirketimizi derhal yazılı olarak haberdar edecektir.
7.3.
Sipariş veren teslim edilen malı sadece bir şirketin olağan faaliyeti kapsamında başkalarına satabilir. Bu kural, teslim edilen malın başka bir şey ile birleştirilmiş veya işlenmiş olması durumları için aynen geçerlidir. Bundan doğan alacakların üçüncü şahıslara devredilmesi veya sipariş verenin ödeme güçsüzlüğüne düşmüş olması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde temerrüde düşmüş olması hâlinde ise burada tanınan başkalarına satma hakkı ortadan kalkar.
7.4.
Sipariş veren, teslim edilen malın başkasına satılması ile doğan alacağı şimdiden şirketimize devretmiş olur ve kendi şirketinin ticari defterlerine bu konuya ilişkin bir kayıt eklemeyi taahhüt eder. Şirketimiz ise bu devri şimdiden kabul etmiş olur. Devirden sonra sipariş veren alacağı tahsil etmekle yetkilidir. Ancak şirketimiz, sipariş veren ödeme yükümlülüğünü usule uygun olarak yerine getirmediği ve ödemede temerrüde düştüğü takdirde bu alacağı bizzat tahsil etme hakkını saklı tutar.
7.5.
Sipariş veren, bu yükümlülüklere aykırılık hâlinde ve teslim edilecek malın üçüncü şahısların müdahalesinden gerektiği gibi korunması durumunda meydana gelecek her türlü zarar ve masraflarımızı şirketimize tazmin etmek zorundadır.
7.6.
Sipariş verenin sözleşme ilişkisine yakışmayan davranışları (özellikle ödemede temerrüde düşme veya ödeme güçsüzlüğü) durumunda şirketimiz kendi tercihine göre ya sözleşmeden dönmekle ya da sözleşmeyi devam ettirmek suretiyle, teslim edilen malı dilediği her zaman geri almak veya kullanılmasını yasaklamakla yetkilidir. Sözleşmeden dönmemiz durumunda, özel belgelerle kanıt sunmaya gerek kalmaksızın, taraflarca aslen belirlenmiş bedelin %10’u oranında tazminat talep etmekle yetkili oluruz. Fazlaya ilişkin tazminat haklarımız bundan etkilenmez.
8. Ayıptan sorumluluk:
8.1.
Ticarette olağan kabul edilen veya “ÖNORM” adıyla bilinen Avusturya standartları ya da EN ve DIN standartlarına göre tolere edilmesi beklenen ölçü-boyut, ağırlık veya kalite farklılıkları durumunda şirketimiz hiçbir şekilde ayıba karşı sorumluluk üstlenmez. Keza, teslim edilecek malın belirli bir amaç için uygun olup olmadığı yönündeki bilgilerin doğruluğu da kesinlikle garanti edilmemektedir. Sipariş verene ait kurumsal standartlar veya şirketimizce yazılı olarak onaylanan herhangi başka normlar işbu sözleşmenin esaslarından biri olarak kabul edilmiştir.
8.2.
Teslim edilecek malın kullanımı konusunda yasal veya diğer mevzuatlara uyulması münhasıran sipariş verenin kendi sorumluluğundadır.
8.3.
Malların sipariş veren tarafından teslim alınır alınmaz kendisi tarafından gözden geçirilerek incelenmesi gerekmektedir. Teslim edilen mal, özellikle sözleşmede belirlenen şekle sahip olup olmadığı, mal üzerinde ve içinde kullanılmış malzemelerin kalitesi ve çatlakların olup olmadığı yönünden kontrol edilecektir. Ayıpların farkına varılır varılmaz şirketimize derhal yazılı olarak veya faks ya da e-posta ile bilgi verilecektir. Bu konuyla ilgili ihbar mesajında, teslim edilen ayıplı malın açıkça belirtilmeli, ayıp ayrıntılı olarak tanımlanarak açıklanmalı ve ayıbın hangi durum ve koşullar altında meydana geldiği tam olarak bildirilmelidir. Derhal böyle bir ihbarda bulunmadığı takdirde ise sipariş veren, daha sonra ayıba karşı sorumluluktan doğan haklarını talep edemeyecek, ayıp karşılığı tazminat talebinde bulunamayacak ve teslim edilen mal veya edimin ayıpsız olduğu yanılgısına dayalı tazminat hakkını da kaybetmiş olacaktır.
8.4.
Taraflar arasında bu konuda farklı bir düzenleme yapılmadıkça, şirketimizin teslim ettiği ürünler için geçerli olan ayıba karşı sorumluluğun süresi 6 ay sürelidir. Taşınmaz olarak görülmesi gereken nesne olarak gerçekleşen teslimler ve taşınmaz olan ya da taşınmaz olarak görülmesi gereken nesneler üzerindeki çalışmalar için ayıba karşı sorumluluğumuzun süresi 12 aydır. Sipariş veren, ayıba karşı sorumluluk süresi içinde vuku bulan ayıbın, daha hasarın intikali (geçişi) sırasında ortada bulunmuş olduğunu her hâlükârda kanıtlarla ispatlamak zorundadır. Ayıba karşı sorumluluk süresi hasarın intikali anında başlar.
8.5.
Ayıba karşı sorumluluk üstlenmesi gerektiğinde şirketimiz, ayıbı gidermek için en az 6 hafta olması gereken makul bir süre zarfında, kendi tercihine göre ya ayıplı malın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesi ya da satış bedeline indirim uygulanması ya da (ayıbın küçük derecede olmaması hâlinde) sözleşmenin bozulması yoluna gider. Ayıpsız misliyle değiştirilen mal, parça ve bileşenler şirketimizin mülkiyetine geçer. Ayıbın sipariş veren ya da üçüncü bir şahıs tarafından giderilmesinden veya giderimine teşebbüs edilmesinden doğan masraflar ise şirketimizce üstlenilmez.
8.6.
Şirketimizin bunu arzu etmesi ve bunun sipariş verenden beklenebiliyor olması şartıyla, teslim edilen mal, tüm masrafları ile hasar ve riski sipariş verene ait olmak üzere, ayıptan sorumluluğa ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için derhal şirketimize sevk edilecektir. Aksi takdirde ise şirketimizin bu sorumluluğu ortadan kalkar.
8.7
Sipariş alanın şirketimize yapacağı mal teslimleri ve edimler daima Avusturya’da yürürlükte bulunan (örneğin işçi güvenliği ile ilgili) genel ve özel normlara, güvenlik teknolojisi ile ilgili standartlara, genel kabul gören bilimsel ve teknik kurallara ve şirketimizin uyguladığı kalite düzeyine uygun olmalıdır.
8.8.
Sipariş alanın mal teslimleri ve edimleri ile ilgili olarak şirketimiz ilk etapta ayıbın giderilmesi, ayıplı malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, satış bedeline indirim uygulanması veya (ayıbın küçük derecede olduğu durumlarda dahi) sözleşmeden dönme hakkı yoluna mı gidileceği konusunda kendi takdirine göre karar verir.
8.9.
Sipariş alan, teslim ettiği malların ayıba karşı sorumluluk süresi boyunca ayıpsız olduğunu ve olacağını şirketimize açıkça garanti eder. Ayıbın giderilmesi talep edildiğinde, ayıba karşı sorumluluk süresi tüm ayıplar açısından ayıbın giderildiği tarihte yeniden başlar.
9. Ürün sorumluluğu ve sorumluluğun sınırlandırılması
9.1.
Avusturya Ürün Sorumluluğu Yasasının geçerlilik alanı dışında şirketimizin sorumluluğu kasıt ve ağır taksir ile sınırlıdır. Hafif taksir sorumluluğuna dayalı hak talepleri, dolaylı ve arızi zararlara, malvarlığı zararına, elde edilemeyen para tasarrufuna veya faiz kaybına dayanan tazminat talepleri ve üçüncü şahısların sipariş verene karşı olan haklarından doğan zararların tazmini mümkün bulunmamaktadır.
9.2.
Sipariş veren, şirketimize temin ettiği çizimler, numuneler, modeller ve diğer dokümanlardan kendisi sorumludur. Siparişe uygun üretim ve mal teslimlerinde üçüncü şahıslarca şirketimize karşı hak taleplerinde bulunulması durumunda sipariş veren, şirketimizden tahsil edebilecek her türlü hak ve zararları bize tazmin edecektir.
9.3.
Ürün sorumluluğu ile ilgili mevzuata dayanılarak şirketimizden hasar ya da zararlardan dolayı tazminat veya herhangi rücu taleplerinde bulunulması mümkün değildir.
9.4.
Sipariş alanların sorumluluğundaki hukuki ayıplarda ve şirketimizden ürün sorumluluğuna dayalı olarak hak taleplerinde bulunulması durumunda sipariş alan, şirketimizden bu şekilde tahsil edilebilecek her türlü hak ve zararları bize tazmin edecektir. Bu tür hak talebi durumunda sipariş alan ayrıca bunun tüm masraflarını ve özellikle gerekli hak takibi ve hukuki işlemlerin giderlerini de üstlenecek ve amaca uygun görülen her türlü belge ve dokümanları şirketimize temin etmekle yükümlü olacaktır.

10. Gizlilik hükmü
10.1.
Her tedarikçi, şirketimizin siparişlerini ve bunlarla bağlantılı olan her türlü ticari ve teknik detayları ticari sır olarak kabul ederek işleyecektir. Bunun ötesinde her tedarikçi belge, doküman ve bilgilerin içeriğini işbu sözleşmenin uygulanması sona erdikten sonra da gizli tutmakla yükümlüdür.
10.2.
Bu bilgiler üçüncü şahıslara sadece şirketimizin yazılı onayı ile açıklanabilir.

 

11. Son hükümler
11.1.
İşbu sözleşmeden doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmamak kaydıyla Avusturya hukuku ve ifa yerinde geçerli olan ticari teamüller uygulanır. Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin hükümleri ise uygulanmaz.
11.2.
Mal teslimleri, diğer edimler ve ödemelerin ifa yeri Wels/Avusturya’dır. İşbu sözleşmeden dolaylı ya da dolaysız olarak doğabilecek bütün ihtilaflarda görevli mahkeme Wels Mahkemesidir.
11.3.
Sipariş veren, şirketimizi, tapu sicilinde tüm ülke çapında isim ve unvan sorgulaması yapmak üzere şimdiden yetkili kılmıştır.
11.4.
Gerek sipariş verenle yapılan sözleşmenin gerekse de işbu Genel İşlem Koşulları’nın herhangi bir maddesinin bir kısmı ya da tamamının hükümsüz olması veya geçerliliğini yitirmesi durumunda diğer maddelerin geçerliliği bundan etkilenmez. Böyle bir durumda, kısmen veya tamamen hükümsüz olan her madde, hükümsüz maddeye arzu edilen ekonomik amaç bakımından en yakın olan geçerli bir düzenleme ile değiştirilecektir.

HimmelFreundPointner
Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH

Gunskirchenerstraße 19, 4600 Wels

Tel:     +43 7242 / 2790-0

Fax:     DW-9100

Mail:    info(at)hfp-cnc.com

Logo rund HFP weiss 300 transparent

Suche