Logo rund HFP 300 transparent

Download der AGB

HimmelFreundPointner, Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH, 4600 Wels

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
1. Veljavnost:
1.1.
Za naše dobave in druge storitve naročnikom, plačila oz. dobave in storitve od prejemnikov naročil ter naša plačila prejemnikom naročil veljajo izključno ti splošni pogoji poslovanja. Ti veljajo tudi za vsa dodatna naročila.
1.2.
Podjetje Himmelfreundpointner Maschinen und Fertigungstechnik GmbH s tem izrecno ugovarja splošnim pogojem poslovanja naročnika in zato ti niso osnova za sklenite v pogodbe.
2. Ponudbe:
2.1.
Naše ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče, razen če ni v ponudbi izrecno navedeno drugače ali če ni naveden rok obveznosti. Dokumenti in vzorci, ki so bili posredovani s ponudbo, predvsem skice, slike, vzorci in podatki o merah, težah in drugih zmogljivostih, so samo okvirne vrednosti in niso posebej dogovorjene lastnosti, če ni dogovorjeno drugače. Pridržujemo si pravico do tehničnih in ostalih sprememb v razumnem okviru.
2.2.
Za posredovane dokumente, predvsem ponudbe, skice in vse druge dokumente ter vzorce in pripomočke, veljajo lastninske in avtorske pravice. Teh dokumentov ni dovoljeno dajati na razpolago drugim osebam in jih ni dovoljeno uporabljati za druge namene. Dodatno velja, da jih je treba takoj vrniti, če tako zahtevamo ali če naročilo ni dodeljeno.
2.3.
Za nas pripravljene ponudbe morajo biti glede količin in lastnosti natančno prilagojene našemu povpraševanju; odstopanja je treba jasno označiti.
2.4.
Za nas pripravljene ponudbe, ocene stroškov, načrti, druga potrdila o preizkusih in vsi ostali dokumenti morajo biti izdelani brezplačno, če ni pisno izrecno dogovorjeno drugače.
2.5
Cene v za nas pripravljenih ponudbah, ocenah stroškov in drugih dokumentih so fiksne cene ter vključujejo vse stroške prejemnika naročila za upravljanje kakovosti, preverjanja delovanja in kakovosti, embalažo, dokumentacijo ter morebitna potrebna dovoljenja in zavarovanja.
3.  Sklenitev pogodbe:
3.1.
Ob naročilu postane ponujena pogodba za naročnika zavezujoča. Ponudbo za sklenitev pogodbe lahko sprejmemo v 2 tednih. Sprejem naročila pa lahko tudi zavrnemo, na primer po preverjanju bonitete naročnika.
3.2.
Naš sprejem naročila ter zaveze ali podsporazumi naših sodelavcev, predvsem tudi kakršne koli dopolnitve in spremembe ter zaveze zastopnikov, so zavezujoče šele, ko jih potrdimo pisno ali prek pisnega telekomunikacijskega sporočila.
3.3.
Pogodba se sklene pod pridržkom, da v primeru nepravilne ali neustrezne dobave naših dobaviteljev storitev ne bo izvedena ali bo izvedena samo delno. Naročnik bo v primeru nepravilne dobave naših dobaviteljev takoj obveščen. Nadomestilo bo v tem primeru takoj vrnjeno.
3.4.
Ne glede na pripravljene ponudbe so naša naročila vedno sklenjena v skladu z vsebino naših pisnih naročil, ki so posredovana po telefaksu ali poslana po e-pošti.
3.5.
Ustna ali telefonska naročila, dopolnitve ali spremembe so za nas zavezujoče šele, ko jih potrdimo pisno ali po telefaksu oz. e-pošti.
4. Cenovni/plačilni pogoji; poboti:
4.1.
Naše navedene cene so vedno cene po ceniku, ki velja na dan dobave. Veljajo od tovarne (EXW), vendar ne vključujejo embalaže, zavarovanja, pretovarjanja v tovarni in prometnega davka.
4.2.
Plačila je treba izvesti v gotovini, brez kakršnih koli odbitkov in brezplačno v 30 dneh od datuma računa. V primeru zamud pri plačilu zaračunamo zamudne obresti v višini 10-odstotnih točk temeljne obrestne mere, ki jo objavi avstrijska nacionalna banka, vendar letno najmanj 12 % skupnega zahtevka ter stroške opomina. Dodatni ukrepi zaradi zamud niso izključen.
4.3.
Izključeno je zadrževanje plačil ali pobotanje zaradi morebitnih zahtevkov, ki jih naročnik terja od nas, če za to ni pravnomočne odločbe sodišča ali če mi tega nismo priznali.
4.4.
Naša plačila izvajamo v skladu s pogodbenim dogovorom s prejemnikom naročila. Če dogovora ni, fakture po lastni izbiri poravnamo v 14 dneh od datuma na računu s 3-odstotnim popustom ali neto vrednost v 60 dneh.
4.5.
Naše plačilo je izvedeno preko bančnega nakazila in ne pomeni prevzema predmetov dobave, zato ni priznanje skladnosti dobav s pogodbo in tako ne pomeni odpovedi naših pravic na kakršen koli način. Naše zahteve do naročnika lahko kadar koli pobotamo z zahtevami, ki jih ima naročnik do nas.
5. Dobava in zamuda:
5.1.
Vse naše navedbe kakršnih koli terminov in rokov niso zavezujoče.
5.2.
Predviden rok dobave naših dobav in storitev objavimo v potrditvi naročila. Če mora naročnik po potrditvi naročila še predložiti dokumente, dovoljenja ali odobritve in/ali plačati akontacijo, se rok dobave zamakne za rok, ki je potekel do predložitve vse dokumentacije in/ali prejetja plačila. Rok dobave je izpolnjen, če naročnika pred potekom roka dobave obvestimo o pripravljenosti za dostavo; če smo v skladu s posebnim dogovorom dolžni prevzeti dostavo ali dobavo, je rok dobave izpolnjen, če predmet dobave našo tovarno zapusti še pred potekom roka dobave.
5.3.
Če naša dobava zamuja zaradi okoliščin, ki so posledica nepredvidljivih ovir, na katere ne moremo vplivati, kot so motnje v obratovanju, izpad večjega števila sodelavcev, stavke, zamude v dobavi, okoliščine v tveganem območju naročnika (če so te okoliščine pomembne za prekoračitev), začne veljati ustrezen zamik roka dobave. Stroške, ki nastanejo zaradi zamude, prevzame naročnik. Začetek in konec takšnih ovir bomo takoj sporočili.
5.4.
Blago, ki je predvideno za preklic ali za proizvodnjo brez dostave, mora naročnik prevzeti v 3 mesecih in zagotoviti prevoz iz območja tovarne. Po poteku tega roka je naročnik v zamudi pri prevzemu in mora prevzeti vse nastale dodatne stroške, kot so stroški skladiščenja, vendar mesečno najmanj 0,5 % vrednosti računa. V takšnem primeru imamo dodatno pravico, da po poteku primernega podaljšanega roka največ 14 dni po naši izbiri drugače razpolagamo s predmetom dobave, predmet dobave naročniku dostavimo na njegove stroške ali odstopimo od pogodbe in zahtevamo odškodnino zaradi neizpolnitve. V primeru odstopa od pogodbe lahko brez dodatnega dokazila 10 % plačila zahtevamo kot odškodnino; to ne posega v pravico do uveljavljanja dodatnih odškodninskih zahtevkov.
5.5.
Če pri dostavi blaga, ki smo ga naročili, obstaja možnost zamude pri dobavi in zagotovitvi storitve, nas je treba o tem takoj obvestiti pisno in po telefaksu z navedbo razlogov ter predvidenim trajanjem zamude.
5.6.
Prejemnik naročila prevzame stroške in tveganje za dobavo, storitve in dostavo na mesto uporabe ali postavitve, ki ga določimo mi. Prejemnik naročila mora pošiljko na svoje stroške ustrezno zavarovati pred kakršno koli škodo. Pri uveljavljanju zavarovalnih primerov nam mora prejemnik naročila na našo zahtevo odstopiti pravice iz te zavarovalne pogodbe.
5.7.
Pošiljki je treba priložiti kontrolni listič in za vsako naročilno številko ločeno dobavnico, na kateri morata biti navedeni naročilna številka in številka izdelka. Pri dostavi iz tujine morajo biti napisi navedeni v nemškem jeziku.
6. Prevzem odgovornosti
6.1.
Odgovornost prevzame naročnik, ko predmet dobave zapusti našo tovarno. Enako velja za delne dobave ali za primere, ko mi prevzamemo dobavo oz. dostavo predmeta dobave.
6.2.
Če naročnik zamuja s prevzemom ali če zamuja dostava iz razlogov, za katere nismo odgovorni, tveganje prevzame naročnik, ko je obveščen o pripravljenosti za dobavo.
7. Pridržek lastninske pravice, pravica do odstopa
7.1.
Do prejema celotne nakupne cene in izpolnitve vseh terjatev, ki jih imamo iz kakršnega koli pravnega razloga do naročnika, si pridržujemo pravico do lastništva za blago.
7.2.
Naročnik mora v času pridržka lastninske pravice skrbno ravnati z blagom. Če so potrebna vzdrževalna dela in pregledi, mora naročnik te redno izvajati na lastne stroške. Naročnik nas mora takoj pisno obvestiti o vseh dostopih drugih do blaga, predvsem o ukrepih v okviru izvršilnega postopka ter o morebitnih poškodbah ali uničenju blaga.
7.3.
Naročnik sme predmet dobave prodati naprej samo v okviru običajnega poslovanja podjetja; to velja tudi, če je bil povezan ali predelan z drugo zadevo. To dovoljenje za nadaljnjo prodajo ne velja v primeru odstopa od terjatve, če je naročnik plačilno nesposoben ali zamuja z izpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
7.4.
Naročnik že zdaj na nas prenese terjatev, nastalo s prodajo predmeta dobave, in mora v svoje knjige vnesti ustrezen zaznamek. Mi odstop sprejmemo. Po odstopu ima naročnik pooblastila za izterjavo terjatve. Vendar si pridržujemo pravico, da terjatev sami izterjamo, ko naročnik ne izpolni svojih plačilnih obveznosti in zamuja s plačilom.
7.5.
Naročnik nam mora nadomestiti vso škodo in stroške, ki nastanejo zaradi kršitve teh obveznosti in intervencijskih ukrepov za preprečitev dostopa drugim do predmeta dobave.
7.6.
Če naročnik ravna v nasprotju s pogodbo, predvsem če zamuja s plačilom ali je plačilno nesposoben, imamo pravico, da po lastni izbiri odstopimo od pogodbe, predmet dobave kadar koli vzamemo nazaj in ne prekinemo pogodbe ali da prepovemo uporabo. V primeru odstopa od pogodbe lahko brez dodatnega dokazila zahtevamo 10 % plačila kot odškodnino. To ne posega v pravico do uveljavljanja dodatnih zahtevkov.
8. Garancija:
8.1.
Za odstopanja od mer, teže ali kakovosti, ki so običajna ali v skladu s standardi ÖNORM, EN ali DIN, ne jamčimo, prav tako ne jamčimo za informacije o primernosti predmeta dobave za določeni namen.  Osnova za pogodbo so lastni standardi podjetja naročnika oz. drugi standardi, ki smo jih pisno izrecno sprejeli.
8.2.
Za upoštevanje zakonskih ali drugih predpisov pri uporabi predmeta dobave je odgovoren izključno naročnik.
8.3.
Objednatel je povinen předmět dodání Naročnik mora predmet dobave pregledati takoj po prevzemu; pri tem je treba predvsem preveriti, ali predmet dobave ustreza dogovorjeni obliki, ali je kakovost uporabljenih materialov v skladu s predpisano in ali na predmetu dobave ni razpok. Če odkrijete pomanjkljivosti, nas o tem takoj obvestite pisno, po faksu ali e-pošti. V obvestilu morate natančno navesti predmet dobave, na katerem ste opazili pomanjkljivost, podrobnosti o pomanjkljivosti ter spremljevalne okoliščine, v katerih se je pomanjkljivost pojavila. Če nas naročnik o pomanjkljivosti ne obvesti takoj, pozneje ne more uveljavljati garancijskih zahtevkov, odškodnine zaradi pomanjkljivosti ali zahtevkov zaradi zmote o popolnosti dobave oz. storitve.
8.4.
Če ni dogovorjeno drugače, za naše dobavljene izdelke nudimo 6-mesečno garancijo. Za dobavo izdelkov, ki se štejejo kot nepremični, in dela na nepremičnih izdelkih oz. na izdelkih, ki se štejejo kot nepremični, nudimo 12-mesečno garancijo. V vsakem primeru mora naročnik dokazati, da je bila pomanjkljivost, ki je nastala v času garancije, prisotna že ob prehodu nevarnosti. Garancijski rok začne teči ob prehodu nevarnosti.
8.5.
Če je garancijski zahtevek utemeljen, bomo v primernem, vsaj 6-tedenskem roku, pomanjkljivost odpravili po lastni presoji, in sicer z zamenjavo pomanjkljivega predmeta z neoporečnim ali odobritvijo nižje cene oziroma bomo razvezali pogodbo, če gre za manjšo pomanjkljivost. Zamenjani predmeti, deli ali sestavni deli postanejo naša lastnina. Stroškov za odpravljanje pomanjkljivosti oz. za poskuse odpravljanja pomanjkljivosti, ki jih je izvajal naročnik ali drugi, ne bomo povrnili.
8.6.
Na našo zahtevo in če je v skladu z možnostmi naročnika, nam je treba predmet dobave za izvajanje garancijskih del takoj poslati na tveganje in stroške naročnika, sicer garancija preneha veljati.
8.7.
Dobave in storitve, ki jih prejemnik naročila nudi nam, morajo vedno ustrezati v Avstriji veljavnim splošnim in posebnim standardom (npr. za zaščito delavcev) in standardom na področju varnostne tehnike, kakor tudi priznanim pravilom znanosti in tehnike ter kakovosti, ki smo jo določili.
8.8.
Po lastni presoji se lahko odločimo, ali bomo za dobave in storitve prejemnika naročila pri samo manjših pomanjkljivostih sprva zahtevali izboljšavo, zamenjavo, zmanjšanje ali spremembo.
8.9.
Naš prejemnik naročila nam v garancijskem roku izrecno zagotavlja neoporečnost. Če je zahtevana izboljšava, začne garancijski rok za vse pomanjkljivosti znova teči, ko je pomanjkljivost odpravljena.
9. Odgovornost za izdelke in omejitev odgovornosti
9.1.
Izven območja veljavnosti Zakona o odgovornosti za izdelke naša garancija velja v primeru naklepa ali grobe malomarnosti. Garancija za lažjo malomarnost, nadomestila za posledice in premoženjsko škodo, nedosežene prihranke, izgube obresti in nadomestilo škode zaradi zahtevkov drugih do naročnika so izključeni.
9.2.
Naročnik je sam odgovoren za skice, vzorce, modele ali druge dokumente, ki nam jih zagotovi. Če bomo v skladu z naročilom sodelovali pri proizvodnji in dobavi drugih, nam bo naročnik povrnil škodo in nas odvezal odgovornosti.
9.3.
V skladu s predpisi za odgovornost za izdelke nismo dolžni nadomestiti škode, prav tako pa nismo odgovorni za kakršne koli regresne zahtevke.
9.4.
V primeru pravnih napak, za katere je odgovoren prejemnik naročila, in uveljavljanju odgovornosti za izdelke, nam bo prejemnik naročila povrnil škodo in nas odvezal odgovornosti. V primeru uveljavljanja bo prejemnik naročila prevzel vse nastale stroške, predvsem stroške za uveljavljanje pravnih sredstev, in nam bo dal na razpolago vse ustrezne dokumente.
10. Klavzula o zaupnosti
10.1.
Vsak dobavitelj mora naša naročila in vse s tem povezane komercialne in tehnične podrobnosti obravnavati kot poslovno skrivnost. Dodatno mora zagotoviti tajnost dokumentov in informacij tudi po izvedbi pogodbe.
10.2.
Razkritje drugim osebam je dovoljeno samo z našim soglasjem.
11. Končna določila
11.1.
V pravdnih sporih glede te pogodbe velja avstrijsko pravo, razen kolizijskih pravil in norm, in običaji v poslovanju, ki veljajo na kraju izpolnitve; določbe kupnega prava ZN ne veljajo.
11.2.
Kraj izpolnitve za dobave in druge storitve ter plačila je Wels. Za vse spore, ki posredno ali neposredno izhajajo iz pogodbe, je pristojno sodišče v Welsu.
11.3.
Naročnik nam že zdaj dodeli pooblastilo za izvajanje poizvedb v zemljiški knjigi za celotno območje države.
11.4.
Če posamezna določila pogodbe z naročnikom, vključno s temi splošnimi pogoji poslovanja, postanejo v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. V celoti ali delno neveljavno določilo je treba nadomestiti z določilom, ki ima najbolj podoben gospodarski učinek.

HimmelFreundPointner
Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH

Gunskirchenerstraße 19, 4600 Wels

Tel:     +43 7242 / 2790-0

Fax:     DW-9100

Mail:    info(at)hfp-cnc.com

Logo rund HFP weiss 300 transparent

Suche