Logo rund HFP 300 transparent

Download der AGB

HimmelFreundPointner, Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH, 4600 Wels

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
1.Zakres obowiązywania:
1.1.
W odniesieniu do naszych dostaw i pozostałych świadczeń na rzecz zleceniodawcy, płatności na rzecz nas lub dostaw i usług na rzecz nas przez zleceniobiorcę oraz naszych płatności na ich rzecz, zastosowanie znajdują wyłącznie niniejsze ogólne warunki handlowe. Obowiązują one także dla wszystkich dodatkowych zleceń.
1.2.
Himmelfreundpointner Maschinen und Fertigungstechnik GmbH niniejszym wyraźnie sprzeciwia się ogólnym warunkom handlowym zleceniodawcy, dlatego też nie stanowią one podstawy umowy.
2. Oferty:
2.1.
Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące, jeśli w ofercie nie podano wyraźnie inaczej lub nie podano terminu związania ofertą. Przekazane wraz z ofertą dokumenty i wzory, w szczególności rysunki, ilustracje, próbki oraz wymiary, wagi i pozostałe informacje dotyczące usługi, stanowią tylko wielkości wskazane i nie obowiązują one, o ile nie postanowiono inaczej, jako oddzielnie uzgodnione cechy. Zmiany techniczne oraz pozostałe zmiany pozostają w ramach możliwości zastrzeżone.
2.2.
Zastrzegamy sobie prawo własności, względnie prawa autorskie dotyczące przekazanych dokumentów, w szczególności kosztorysów, rysunków i wszystkich innych dokumentów oraz wzorów i pomocy. Do tych dokumentów nie mogą mieć dostępu osoby trzecie ani też nie wolno ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto należy je niezwłocznie zwrócić na nasze żądanie lub gdy nie udzielono zlecenia.
2.3.
Sporządzone dla nas oferty należy dokładnie dostosować pod względem ilości i właściwości do naszego zapytania; należy wyraźnie zaznaczyć odstępstwa.
2.4.
Sporządzone dla nas oferty, kosztorysy, plany, pozostałe świadectwa kontroli i wszelkie pozostałe dokumenty należy sporządzić bezpłatnie, jeżeli wyraźnie nie postanawia się na piśmie inaczej.
2.5
Wymienione ceny w sporządzonych dla nas ofertach, kosztorysach oraz pozostałych dokumentach są cenami stałymi i zawierają wszystkie koszty zleceniobiorcy dotyczące zarządzania jakością, kontroli funkcjonowania i jakości, opakowania, dokumentacji oraz ewentualnie koniecznych zezwoleń i ubezpieczeń.
3.  Zawarcie umowy:
3.1.
Wraz z zamówieniem zleceniodawca deklaruje wiążąco swą ofertę umowy. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia w ciągu 2 tygodni oferty umowy znajdującej się w zamówieniu. Mamy jednak także prawo odmówić przyjęcia zamówienia – choćby po sprawdzeniu wiarygodności i wypłacalności zleceniodawcy.
3.2.
Przyjęcie przez nas zamówienia oraz zgody lub dodatkowe ustne postanowienia umowne naszych pracowników, w szczególności także uzupełnienia i wszelkiego rodzaju zmiany, jak również zgody wydane przez przedstawicieli, są wiążące dopiero wtedy, gdy zostaną one przez nas potwierdzone pisemnie lub teleksowo.
3.3.
Zawarcie umowy następuje przy zastrzeżeniu, że w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego wywiązania się poddostawców, usługa nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana tylko częściowo. W przypadku nienależytego wywiązania się poddostawców zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany. Świadczenie wzajemne zostanie w takim przypadku niezwłocznie zwrócone.
3.4.
Nasze zamówienia dochodzą do skutku niezależnie od złożonych ofert wysyłanych zawsze z treścią naszych zamówień w formie pisemnej, wysyłanych telefaksem lub e-mailem.
3.5.
Zamówienia ustne lub drogą telefaksową, uzupełnienia lub zmiany stają się dla nas wiążące dopiero wtedy, gdy je potwierdzimy na piśmie lub telefaksem albo e-mailem.
4. Warunki cenowe i warunki płatności; potrącenia:
4.1.
Podane przez nas ceny są zawsze cenami katalogowymi obowiązującymi w dniu dostawy. Są to ceny loco zakład (EXW), jednakże z wyłączeniem opakowania, ubezpieczenia, załadunku w zakładzie i podatku od towarów i usług.
4.2.
Zapłaty na nasze dobro należy dokonywać w gotówce, bez żadnego potrącenia bez dodatkowych kosztów oraz w ciągu 30 dni od daty rachunku. Na wypadek zwłoki w zapłacie naliczymy odsetki za zwłokę w wysokości 10 % punktów procentowych ponad bazową stopę procentową, podaną do wiadomości przez austriacki Bank Narodowy, przynajmniej jednak w wysokości rocznie 12 % łącznej należności oraz koszty upomnienia. Dalsze następstwa zwłoki nie są przez to wykluczone.
4.3.
Wstrzymywanie płatności lub potrącanie z niej z powodu jakichkolwiek należności wobec nas, których istnienie zleceniodawca będzie utrzymywał, jest wykluczone, jeżeli nie zostaną one prawomocnie sądownie stwierdzone lub przez nas uznane.
4.4.
Nasze płatności dokonywane są zgodnie z porozumieniem umownym zawartym ze zleceniobiorcą. W przypadku braku takiego porozumienia, uiścimy faktury według naszego wyboru w ciągu 14 dni od daty rachunku z trzema procentami skonta lub w ciągu 60 dni netto.
4.5.
Zapłata jest przez nas dokonywana w formie przelewu bankowego i nie oznacza odbioru przedmiotów dostawy, tym samym nie oznacza uznania zgodności z umową dostaw i tym samym nie oznacza rezygnacji z przysługujących nam jakiegokolwiek rodzaju roszczeń. Jesteśmy uprawnieni do potrącania należności wobec zleceniodawcy z należności, które przysługują nam od zleceniodawcy.
5. Dostawa i zwłoka:
5.1.
Wszystkie nasze informacje o wszelkich terminach są wiążące.
5.2.
Przewidywany termin dostarczenia naszych dostaw oraz usług podany przy potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli po potwierdzeniu zamówienia zleceniodawca musi dostarczyć dokumenty, zezwolenia lub zgody i/lub dokonać wpłaty ustalonej zaliczki, wówczas termin dostawy przesunie się o ten okres, który upłynął do kompletnego załatwienia tych dokumentów i/lub do momentu wpłynięcia zaliczki. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli jeszcze przed jego upływem poinformowaliśmy zleceniodawcę o naszej gotowości do dostarczenia dostawy; jeżeli na mocy specjalnego porozumienia jesteśmy zobowiązani do wysyłki lub dostarczenia, wówczas termin dostawy jest zachowany, jeżeli przedmiot dostawy opuścił nasz zakład jeszcze przed jego upływem.
5.3.
Jeżeli nasza dostawa opóźni się w wyniku okoliczności, które wystąpiły w wyniku nieprzewidzianych przeszkód, leżących poza strefą naszego wpływu, jak zakłócenia zakładowe, brak pracowników w większym zakresie, strajki, opóźnienia w dostawie, okoliczności w zakresie ryzyka zleceniodawcy (o ile okoliczności te są znaczne dla przekroczenia), nastąpi odpowiednie przesunięcie terminu dostawy. Koszty powstałe w wyniku zwłoki ponosi zleceniodawca. Niezwłocznie poinformujemy o początku i zakończeniu tych przeszkód.
5.4.
Towary na żądanie lub przeznaczone do przygotowania bez wysyłki zleceniodawca musi odebrać w ciągu 3 miesięcy i odtransportować z terenu zakładu. W przypadku, gdy termin ten minie niewykorzystany, po stronie zleceniodawcy powstanie zwłoka w odbiorze i zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty wszystkich powstałych dodatkowych kosztów, jak koszty składowania, jednakże miesięcznie minimum 0,5% kwoty rachunku. Poza tym, w takim przypadku jesteśmy uprawnieni, po tym jak bezowocnie minął odpowiedni wyznaczony późniejszy termin wynoszący maks. 14 dni, w stosunku do zleceniodawcy albo inaczej zadysponować przedmiot dostawy, dostarczyć go zleceniodawcy na jego koszt lub odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania z tytułu niewykonania. W przypadku odstąpienia jesteśmy uprawnieni zażądać jako odszkodowanie bez dalszego udowadniania 10 % opłaty; prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wykraczających ponad to pozostaje przez to nienaruszone.
5.5.
Jeżeli w przypadku dostawy zamówionych przez nas towarów grozi zwłoka w dostawie lub realizacji usługi, wówczas należy nas o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie lub telefaksem z podaniem powodów oraz przewidywanej długości trwania zwłoki.
5.6.
Dostawa, usługa i wysyłka dla nas dokonywane są zawsze bez opłat na koszt i ryzyko zleceniobiorcy na określone przez nas miejsce przeznaczenia lub montażu. Zleceniobiorca jest zobowiązany odpowiednio ubezpieczyć dostawę na swój koszt przed uszkodzeniem wszelkiego typu. W przypadku wypadków ubezpieczeniowych zleceniobiorca jest obowiązany odstąpić nam na nasze żądanie wszystkie roszczenia wynikające z tej umowy ubezpieczenia.
5.7.
Do wysyłki należy dołączyć etykietę oraz dla każdego numeru zamówienia oddzielne potwierdzenie odbioru dostawy z podaniem numeru zamówienia i artykułu. W przypadku dostawy z zagranicy należy umieścić napisy w języku niemieckim.
6. Ponoszenie ryzyka
6.1.
Ryzyko przechodzi na zleceniodawcę, jak tylko przedmiot dostawy opuścił nasz zakład. To samo znajduje zastosowanie także przy częściowych dostawach lub przypadkach, w których przejęliśmy wysyłkę lub doręczenie przedmiotu dostawy.
6.2.
Jeżeli odbiór przez zleceniodawcę opóźni się lub opóźni się doręczenie z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, wówczas ryzyko przechodzi na zleceniodawcę, jak tylko zostanie on poinformowany o gotowości do odbioru.
7. Zastrzeżenie własności, prawo odstąpienia
7.1.
Zastrzegamy sobie własność towaru aż do zapłaty całkowitej ceny zakupu oraz wszystkich innych należności w stosunku do nas od zleceniodawcy, z jakichkolwiek powodów prawnych.
7.2.
Zleceniodawca jest zobowiązany ostrożnie obchodzić się z towarem w czasie występowania zastrzeżenia własności. Jeżeli konieczne są prace konserwacyjne i inspekcyjne, wówczas zleceniodawca winien je regularnie przeprowadzać na własny koszt. Zleceniodawca jest obowiązany informować nas pisemnie o każdym dostępie osób trzecich do towaru, w szczególności o środkach egzekucji, a także o jakichkolwiek uszkodzeniach lub zniszczeniu towaru.
7.3.
Zleceniodawca może odsprzedać przedmiot dostawy tylko w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa; także wtedy, gdy został powiązany z inną rzeczą lub dalej przetworzony. Owo uprawnienie do odsprzedaży jest jednakże wykluczone, jeżeli wynikające z tego roszczenia są cedowane na osoby trzecie, zleceniodawca jest niewypłacalny lub opóźnia się w wykonaniu swych obowiązków umownych.
7.4.
Zleceniodawca ceduje już teraz na nas należność powstałą w wyniku sprzedaży przedmiotu dostawy i jest obowiązany umieścić odpowiednią adnotację w swych księgach. Przyjmujemy cesję. Po cesji zleceniodawca jest uprawniony do ściągnięcia należności. Jednakże zastrzegamy sobie, że sami ściągniemy tą należność, gdy tylko zleceniodawca nie będzie wykonywał prawidłowo swych zobowiązań do zapłaty i spóźniał się z zapłatą.
7.5.
Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić nam wszelkie odszkodowania i zwrócić koszty, które powstały w wyniku naruszenia tych zobowiązań oraz kosztów niezbędnych działań interwencyjnych przeciwko dostępowi osób trzecich do przedmiotu dostawy.
7.6.
W przypadku zachowania zleceniodawcy niezgodnego z Umową, w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie lub niewypłacalności jesteśmy uprawnieni, zgodnie z naszym wyborem odstąpić od Umowy lub przy zachowaniu Umowy w każdej chwili odebrać przedmiot dostawy albo zakazać jego używania. W przypadku odstąpienia od Umowy jesteśmy uprawnieni żądać 10 % pierwotnie ustalonej opłaty jako odszkodowanie bez specjalnego udowadniania szkody. Dochodzenie innych wykraczających ponad to roszczeń pozostaje przez to nienaruszone.
8.8. Gwarancja:
8.1.
Za zwykłe lub tolerowane zgodnie z ÖNORMEN, EN lub DIN odstępstwa pod względem wymiarów, wagi lub jakości udzielamy równie niskiej gwarancji jak przy informacjach o zdatności przedmiotu dostawy do określonego celu. Firmowe normy Zleceniodawcy lub pozostałe wyraźnie przez nas pisemnie zaakceptowane normy stanowią podstawę Umowy.
8.2.
Za przestrzeganie przepisów ustawowych lub pozostałych przepisów przy użytkowaniu przedmiotu dostawy jest wyłącznie odpowiedzialny zleceniodawca.
8.3.
Zleceniodawca winien zbadać przedmioty dostawy niezwłocznie po ich przyjęciu; należy przy tym sprawdzić przedmiot dostawy w szczególności pod kątem zgodności z ustaloną formą, wyznaczoną jakością stosowanych materiałów oraz niewystępowania rys. O wadach należy nas zawiadomić pisemnie lub faksem albo e-mailem niezwłocznie po ich wykryciu. W zawiadomieniu tym należy dokładnie określić wadliwy przedmiot dostawy, samą wadę oraz okoliczności towarzyszące, w których wystąpiła ta wada. Jeżeli zleceniodawca zaniecha niezwłocznego złożenia zawiadomienia, wówczas nie będzie on mógł dochodzić późniejszych roszczeń gwarancyjnych, odszkodowawczych z powodu samej wady lub błędu co do wolności od wad dostawy lub usługi.
8.4.
Jeżeli nie postanowiono inaczej, udzielamy gwarancji na dostarczone przez nas produkty przez okres 6 miesięcy. Udzielamy gwarancji przez okres 12 miesięcy na dostawę rzeczy uważanych za nieruchome oraz prace w obrębie nieruchomych rzeczy lub rzeczy uważanych za nieruchome. W każdym przypadku zleceniodawca winien udowodnić, że wady, które wystąpiły w ciągu okresu gwarancyjnego występowały już w momencie przejścia ryzyka. Termin gwarancji rozpoczyna się wraz z przejściem ryzyka.
8.5.
W przypadku, gdy udzieliliśmy gwarancji, wówczas w ciągu odpowiedniego, przynajmniej 6-tygodniowego terminu, usuniemy wadę zgodnie z naszym wyborem, wymieniając wadliwy przedmiot na przedmiot bez wad lub udzielając obniżenia ceny lub anulując umowę – jeżeli nie występuje niewielka wada. Wymienione rzeczy, części lub komponenty przechodzą na naszą własność. Koszty dokonania lub próby usunięcia wad podjęte przez zleceniodawcę lub osobę trzecią nie będą zwrócone.
8.6.
Zgodnie z naszym życzeniem i możliwościami zleceniodawcy, należy wysłać do nas przedmiot dostawy bezzwłocznie na ryzyko i koszty zleceniodawcy w celu przeprowadzenia prac gwarancyjnych, w przeciwnym razie wszelki obowiązek gwarancyjny wygaśnie.
8.7.
Dostawy i usługi zleceniobiorcy na rzecz nas winny zawsze odpowiadać obowiązującym w Austrii ogólnym i szczególnym normom (np.: ochrona pracowników) oraz w dziedzinie techniki bezpieczeństwa, ale także uznanym zasadom nauki i techniki oraz wyznaczonej przez nas jakości.
8.8.
Zastrzegamy sobie nasze swobodne uznanie, czy w przypadku dostaw i usług zleceniobiorcy będziemy żądać najpierw poprawienia, wymiany rzeczy, obniżenia lub – także w przypadku zwykłych niewielkich wad – zmiany.
8.9.
Nasz zleceniobiorca gwarantuje nam wyraźnie wolność od wad w czasie okresu gwarancyjnego. W przypadku żądania poprawienia, bieg terminu gwarancyjnego rozpoczyna się od nowa od momentu usunięcia wad w odniesieniu do wszystkich wad.
9.  Odpowiedzialność cywilna za produkt i ograniczenia odpowiedzialności cywilnej
9.1.
Poza zakresem stosowania ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt nasza odpowiedzialność ogranicza się do zamiaru lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność cywilna za niewielkie niedbalstwo, odszkodowanie za szkody pośrednie i szkody majątkowe, nieuzyskane oszczędności, utratę odsetek lub odszkodowanie za szkody z roszczeń osób trzecich w stosunku do zleceniodawcy jest wykluczona.
9.2.
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za doręczone nam rysunki, wzory, modele lub pozostałe dokumenty. Na wypadek, gdybyśmy przy wykonaniu i dostawie zgodnej ze zleceniem, zostali pozwani przez osoby trzecie, zleceniodawca przejmie na siebie odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów
9.3.
Nasz obowiązek odszkodowania za szkody na podstawie danych obowiązujących przepisów o odpowiedzialności za produkt jest wykluczony włącznie ze wszystkimi roszczeniami regresowymi.
9.4.
W przypadku wad prawnych, za które odpowiedzialność ponoszą zleceniobiorcy oraz w przypadku korzystania na podstawie odpowiedzialności cywilnej za produkt, zleceniobiorca przejmie na siebie odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów. W przypadku wysunięcia roszczeń, zleceniobiorca przejmie także powstałe przez to koszty, w szczególności koszty wymuszonego w tym wypadku dochodzenia prawnego oraz zobowiązuje się udostępnić nam wszystkie przydatne dokumenty.
10  Klauzula o zachowaniu dyskrecji
10.1.
Każdy dostawca jest zobowiązany traktować nasze zamówienia oraz wszystkie związane z nimi szczegóły handlowe i techniczne jako tajemnicę (handlową) przedsiębiorstwa. Ponadto jest on zobowiązany do utrzymania w tajemnicy dokumentów i informacji także po realizacji niniejszej Umowy.
10.2.
Wyjawienie osobom trzecim może nastąpić tylko za naszą pisemną zgodą.
11.  Postanowienia końcowe
11.1.
W odniesieniu do sporów prawnych wynikających z niniejszej Umowy należy stosować prawo austriackie przy wyłączeniu odnośnych norm kolizyjnych i norm przekazania, a także obowiązujące w miejscu wykonania zwyczaje w stosunkach handlowych; nie będą respektowane postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
11.2.
Miejscem wykonania dostaw i pozostałych usług oraz płatności jest Wels. Jako właściwość terytorialną sądu dla wszystkich sporów pośrednio lub bezpośrednio wynikających z umowy, ustala się sąd właściwy merytorycznie dla Wels.
11.3.
Zleceniodawca udziela nam już teraz pełnomocnictwa do wyszukiwania nazwisk w księdze wieczystej na terytorium federalnym Republiki Austrii.
11.4.
Jeśli poszczególne postanowienia umowy ze zleceniodawcą wraz z powyższymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi w całości lub częściowo są nieskuteczne lub przestają działać, ważność pozostałych postanowień pozostaje bez zmian.
Całkowicie lub częściowo nieskuteczna regulacja powinna zostać zastąpiona regulacją, której sukces gospodarczy jest możliwie jak najbardziej zbliżony do nieskutecznej.

HimmelFreundPointner
Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH

Gunskirchenerstraße 19, 4600 Wels

Tel:     +43 7242 / 2790-0

Fax:     DW-9100

Mail:    info(at)hfp-cnc.com

Logo rund HFP weiss 300 transparent

Suche