Logo rund HFP 300 transparent

Download der AGB

společnosti HimmelFreundPointner, Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH, 4600 Wels

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Rozsah platnosti:
1.1.
Pro naše dodávky a jiná plnění ve prospěch objednatele, platby v náš prospěch nebo pro dodávky a plnění pro nás od zhotovitele a naše platby pro ně platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky. Platí také pro všechny následující objednávky.
1.2.
Všeobecné obchodní podmínky objednatele společnost Himmelfreundpointner Maschinen und Fertigungstechnik GmbH tímto výslovně odmítá a proto nejsou základem smluvního vztahu.
2. Nabídky:
2.1.
Naše nabídky jsou nezávazné, pokud v nabídce není uvedeno jinak, nebo pokud není uvedena lhůta platnosti.  Dokumentace a vzorky, zejména výkresy, vyobrazení, vzorky, údaje o rozměrech, hmotnosti a ostatních parametrech, poskytnuté v nabídce jsou pouze orientační a nelze je považovat za speciálně dohodnuté vlastnosti, pokud nebylo dohodnuto jinak.  Technické a jiné změny zůstávají vyhrazeny v rámci proveditelnosti.
2.2.
K veškeré poskytnuté dokumentaci, zejména cenovým nabídkám, výkresům a veškerým dalším dokumentů a vzorkům a pomůckám si vyhrazujeme svá vlastnická a autorská práva. Tuto dokumentaci je zakázáno zpřístupnit třetím stranám, nebo použít k jiným účelům. Na naši výzvu nebo v případě, kdy nám zakázka nebude udělena, musí být poskytnutá dokumentace vrácena.
2.3.
Nabídky vypracované pro nás musí být přesně vypracovány s ohledem na množství a vlastnosti přesně podle naší poptávky, případné odchylky musí být zvýrazněny.
2.4.
Nabídky, cenové nabídky, plány, doklady o zkouškách a veškeré ostatní nám poskytnuté dokumenty musí být poskytnuty bezplatně, pokud nebude písemně výslovně dohodnuto jinak.
2.5.
Uvedené ceny v nám poskytnutých nabídkách, cenových nabídkách a jiných dokumentech jsou pevné ceny a zahrnují veškeré náklady zhotovitele za řízení kvality, zkoušky funkcí a kvality, obaly, dokumentaci a veškerá nezbytná povolení a pojištění.
3. Uzavření smlouvy:
3.1.
Objednávající udělením objednávky závazně potvrzuje svoji nabídku k uzavření smlouvy. Jsme oprávněni přijmout nabídku k uzavření smlouvy obsaženou v nabídce do 2 týdnů. Jsme však také oprávněni přijetí objednávky odmítnout, například po kontrole bonity objednatele.
3.2.
Naše přijetí objednávky a přísliby nebo vedlejší ujednání našich zaměstnanců, zejména také dodatky a změny jakéhokoliv druhu a přísliby obchodních zástupců se stanou platnými až poté, co je písemně nebo faxem potvrdíme.
3.3.
Uzavření smlouvy proběhne s výhradou, že v případě nesprávné nebo chybné dodávky bude plnění poskytnuto jenom částečně nebo vůbec. V případě nesprávné dodávky bude objednatel neprodleně informován. Plnění druhé strany bude v takovém případě neprodleně navráceno.
3.4.
Naše objednávky zasíláme vždy bez ohledu na zpracované nabídky formou písemných, faxových nebo e-mailových objednávek.
3.5.
Ústní nebo telefonické objednávky, dodatky nebo změny se pro nás stávají závaznými až poté, co je písemně nebo faxem nebo e-mailem potvrdíme.
4. Cenové a platební podmínky, vzájemné zápočty:
4.1.
Námi uváděné ceny vždy odpovídají platným ceníkům ke dni dodání. Ceny platí vyplaceně ze závodu (EXW), avšak nezahrnují obaly, pojištění, nakládku v závodě a DPH.
4.2.
Platby musí být uhrazeny v hotovosti, bez srážek a bez poplatků do 30 dní od data vystavení faktury. V případě zpoždění platby budeme účtovat úroky z prodlení ve výši 10% bodů nad základní úrokovou sazbou vyhlášenou Rakouskou národní bankou, minimálně však ve výši 12 % ročně z celkové výšky pohledávky s přičtením nákladů za upomínku. Další nároky z prodlení tím nejsou vyloučeny.
4.3.
Zadržení plateb nebo započtení případných pohledávek vůči nám, jejichž existenci objednavatel prohlašuje, je vyloučeno, pokud nebude provedeno na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo pokud je sami neuznáme.
4.4.
Naše platby budou prováděny podle smluvní dohody uzavřené se zhotovitelem. Pokud by taková dohoda neexistovala, uhradíme faktury dle vlastní volby do 14 dní od data fakturace se skontem 3 % nebo do 60 dní netto.
4.5.
Naše platby provádíme bankovním převodem a provedení platby neznamená převzetí předmětu dodávky nebo uznání shody dodávky se smlouvou a také žádné zřeknutí se jakýchkoliv nároků z naší strany. Pohledávky vůči objednateli jsme oprávněni kdykoliv započíst proti pohledávkám, které má objednatel vůči nám.
5. Dodávka a prodlení:
5.1.
Veškeré naše údaje týkající se případných termínů a lhůt jsou nezávislé.
5.2.
Předpokládaný termín našich dodávek a plnění oznámíme v potvrzení objednávky. Pokud je objednatel po potvrzení objednávky povinen ještě poskytnout dokumentaci, povolení nebo schválení anebo uhradit dohodnutou zálohu, posouvá se termín dodání o lhůtu, která uplyne do úplného předání dokumentace anebo úhrady zálohy. Termín dodání bude splněn, pokud objednateli ještě před jeho uplynutím oznámíme naši připravenost k expedici dodávky. Pokud jsme na základě zvláštního ujednání povinni provést zaslání nebo dodání, bude termín dodání splněn, pokud předmět dodávky opustí náš výrobní závod ještě před jeho uplynutím.
5.3.
Pokud se naše dodávka zpozdí z důvodů nepředvídatelných překážek ležící mimo sféru našeho vlivu, jako jsou provozní výpadky, výpadky zaměstnanců ve velkém rozsahu, stávky, zpožděné subdodávky, okolnosti spadající do sféry rizika objednatele (pokud tyto okolnosti mají významný vliv na nedodržení lhůty), bude termín dodání přiměřeně posunut. Náklady související s prodlením připadají k tíži objednatele. Začátek a konec takovýchto překážek bude neprodleně oznámen.
5.4.
Zboží určené k vyzvednutí na odvolání nebo k výrobě bez zaslání je objednatel povinen odebrat do 3 měsíců a odvézt je z areálu výrobního závodu. V případě nedodržení této lhůty se objednatel dostane do prodlení s převzetím zakázky, v takovém případě je objednatel je povinen uhradit veškeré vzniklé vícenáklady a náklady za skladování, minimálně však ve výši 0,5 % fakturované částky. V takovém případě budeme mimoto oprávněni po neúčinném uplynutí objednateli dodatečně poskytnuté přiměřené lhůty max. 14 dní dle naší volby buď předmět dodání využít jiným způsobem, dodávku pro objednatele realizovat na jeho náklady nebo odstoupit od smlouvy a uplatnit nárok na náhradu škody z důvodu nesplnění. V případě odstoupení od smlouvy jsme oprávněni bez dalšího prokazování požadovat 10 % ceny jako odškodnění, právo na uplatnění dalších nároků na náhradu dalších škod tím zůstává nedotčeno.
5.5.
Pokud při dodání námi objednaného zboží hrozí zpoždění dodávky a plnění, je dodavatel povinen nás o této skutečnosti neprodleně písemně nebo faxem informovat s uvedením důvodů a předpokládané délky zpoždění.
5.6.
Dodávka, plnění a zaslání zboží pro nás musí být vždy realizováno na námi určení místo použití nebo vykládky bez zatížení náklady a na nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodávku na vlastní náklady řádně pojistit proti škodám všeho druhu. Pokud nastane pojistná událost, je zhotovitel povinen nám na naši výzvu postoupit nároky z této pojistné smlouvy.
5.7.
K zásilce musí být připojen balný list a ke každému číslu objednávky samostatný dodací list s uvedením čísla objednávky a čísla položek. Při dodání ze zahraničí musí být popisy uvedeny v německém jazyce.
6. Přechod nebezpečí
6.1.
Nebezpečí přechází na zhotovitele v okamžiku, kdy předmět dodávky opustí náš výrobní závod. Totéž platí také pro dílčí dodávky nebo pro případy, kdy zajišťujeme zaslání nebo doručení předmětu dodávky.
6.2.
Pokud dojde k prodlení vyzvednutí zadavatelem nebo dodání z důvodů, které jsou mimo sféru našeho vlivu, přechází nebezpečí na objednatele okamžikem oznámení o připravenosti k dodávce.
7. Výhrada vlastnictví, právo k odstoupení od smlouvy
7.1.
Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného uhrazení kupní ceny a veškerých pohledávek vůči objednateli, bez ohledu na jejich právní důvod.
7.2.
Objednatel je povinen se o zboží po dobu existence výhrady vlastnictví řádně starat. Pokud je zapotřebí provádění údržby nebo prohlídky, je objednatel povinen je provádět pravidelně na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen nás neprodleně písemně informovat o veškerých zásazích třetích stran provedených na zboží, zejména o exekučních opatřeních a případném poškození nebo zničení zboží.
7.3.
Objednatel smí předmět dodávky dále prodat pouze v rámci běžného provozu firmy, a to i tehdy, když bude spojen s jinou věcí nebo dále zpracován. Toto oprávnění k dalšímu prodeji je však vyloučeno, pokud z toho vyplývající pohledávky mají být postoupeny třetím stranám, pokud je objednatel insolventní, nebo pokud je v prodlení s plněním svých smluvních povinností.
7.4.
Objednatel nám předem postupuje pohledávku vzniklou prodejem předmětu dodávky a je povinen tuto skutečnost zaznamenat ve svých účetních knihách. Toto postoupení přijímáme. Po postoupení je objednatel zmocněn k inkasu pohledávky. Vyhrazujeme si však právo provést inkaso pohledávky sami, pokud objednatel nedostojí řádně svým povinnostem úhrady a dostane se do prodlení.
7.5.
Objednatel je povinen nám poskytnout náhradu veškerých škod a nákladů, které nám vzniknou na předmětu dodání porušením těchto povinností a nezbytnými intervenčními opatřeními vůči třetím stranám.
7.6.
V případě nedůvěryhodného chování objednatele, zejména v případě, kdy se dostane do prodlení s úhradou, nebo v případě platební neschopnosti, jsme oprávněni dle vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy nebo při zachování smlouvy kdykoliv převzít předmět dodávky nazpět nebo zakázat jeho použití. Pro případ odstoupení od smlouvy jsme oprávněni požadovat 10 % z původně dohodnuté ceny jako odškodné bez dalšího prokazování. Uplatnění dalších nároků, které tuto částku převyšují, tím zůstává nedotčeno.
8. Záruka:
8.1.
Na obvyklé odchylky rozměrů, hmotnosti nebo kvality nebo tolerance dle norem ÖNORM, EN nebo DIN neposkytujeme žádnou záruku, stejně tak jako na vhodnost předmětu dodávky k určitému účelu.  Interní normy objednatele případně jiné předpisy se stanou součástí smlouvy, pokud je budeme výslovně písemně akceptovat.
8.2.
Za dodržování zákonných nebo jiných předpisů při použití předmětu dodávky odpovídá výhradně objednatel.
8.3. 
Objednatel je povinen předmět dodání neprodleně po převzetí zkontrolovat. Přitom provede kontrolu předmětu dodání, zda splňuje dohodnutý tvar, předepsanou kvalitu použitých materiálů a zda nevykazuje trhliny. Vady nám neprodleně po jejich zjištění oznámí písemně, faxem nebo e-mailem. Toto oznámení vad vyskytujících se na předmětu dodávky musí přesně označovat samotnou vadu a okolnosti, při kterých se vada projevuje. Pokud objednatel opomene provést toto neprodlené oznámení nebo je neuplatní z důvodu omylu ohledně bezvadnosti dodávky nebo plnění, zanikají jeho pozdější nároky ze záruky nebo na náhradu škody z důvodu vady samotné.
8.4.
Pokud nebylo ujednáno jinak, poskytujeme na námi dodané produkty záruku po dobu 6 měsíců. Za dodávky nehmotných věcí a za práce provedené na nehmotných věcech nebo na věcech, které jsou za nehmotné považované, poskytujeme záruku po dobu 12 měsíců. Objednatel je v každém případě povinen prokázat, že vyskytnuvší se vada byla na zboží přítomna již v době přechodu nebezpečí. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí.
8.5.
Pro případ, že musíme poskytnout záruční plnění, provedeme opravu vady během přiměřené, minimálně 6týdenní lhůty způsobem, který sami zvolíme. Vadný předmět buďto vyměníme za předmět bez vady nebo poskytneme slevu z ceny nebo odstoupíme od smlouvy, pokud se bude jednat o nepodstatnou vadu. Vyměněné předměty, díly nebo komponenty přecházejí do našeho vlastnictví. Náklady za odstranění vady nebo za pokus o odstranění vady provedené objednatelem nebo třetí stranou nehradíme.
8.6.
Na základě našeho požadavku, je objednatel povinen, pokud je to proveditelné, nám předmět dodání neprodleně zaslat na vlastní nebezpečí a náklady za účelem provedení záruční opravy. V případě porušení této povinnosti zaniká záruka.
8.7.
Dodávka a plnění zhotovitele vůči nám musí vždy splňovat obecné a speciální v Rakousku platné normy (např. předpisy pro ochranu zaměstnanců) a předpisy v oblasti bezpečnostní techniky, ale také obecně uznávané zásady vědy a techniky, a námi předepsanou kvalitu.
8.8.
Na našem uvážení zůstává rozhodnutí, zda při dodávce a plnění zhotovitele nejdříve budeme požadovat opravu, výměnu věci, snížení ceny nebo změnu v případě drobných vad.
8.9.
Náš zhotovitel nám výslovně zaručuje bezvadný stav po celou dobu záruční lhůty. Pokud bude požadována oprava, začíná záruční lhůta běžet znovu okamžikem odstranění veškerých vad.
9. Odpovědnost za produkt a omezení odpovědnosti
9.1.
Mimo oblast uplatnění zákona o odpovědnosti za produkt se naše odpovědnost omezuje na úmysl nebo hrubou nedbalost. Odpovědnost za mírnou nedbalost, náhradu následných škod a poškození majetku, nedosažení úspor, ztráty úroků a náhrada za škody způsobené nároky třetích stran vůči objednateli je vyloučená.
9.2.
Zhotovitel odpovídá za nám poskytnuté výkresy, vzorky, modely a ostatní dokumentaci. Pro případ, že by vůči nám byly při výrobě a dodání zakázky uplatněny nároky třetích stran, je objednatel povinen nás chránit před uplatněním náhrady škody a žaloby.
9.3.
Naše povinnost poskytnutí náhrady za škody podle aktuálně platných předpisů o odpovědnosti za produkty je vyloučena, stejně tak, jako veškeré regresní nároky.
9.4.
U právních vad, za které odpovídá zhotovitel, a v případě uplatnění nároků z důvodu odpovědnosti za produkt, je zhotovitel povinen nás chránit před uplatněním náhrady škody a žaloby. V případě uplatnění nároků přebírá zhotovitel také veškeré s tím spojené náklady, zejména náklady za nezbytné vymáhání práva, a zavazuje se nám poskytnout veškerou dokumentaci potřebnou pro tento účel.
10. Doložka mlčenlivosti
10.1.
Každý dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně našich objednávek a veškerých s nimi souvisejících obchodních a technických podrobností. Dále je povinen také zachovávat mlčenlivost ohledně dokumentace informací o realizaci této smlouvy.
10.2.
Poskytnutí informací třetím stranám je možné pouze s naším písemným svolením.
11. Závěrečná ustanovení
11.1.
Právní spory vyplývající z této smlouvy se řídí rakouským právním řádem s vyloučením veškerých kolizních a vylučovacích předpisů. Uplatní se běžné zvyklosti obchodního styku v místě plnění. Uplatnění předpisů obchodního práva Spojených národů je vyloučeno.
11.2.
Místem plnění dodávek a ostatních plnění a plateb je Wels.  Soudní příslušnost veškerých bezprostředně nebo zprostředkovaně vzniklých sporů v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud ve Welsu.
11.3.
Objednatel nám již nyní uděluje zmocnění ke jmenovitým dotazům v pozemkovém úřadu na celém spolkovém území Rakouska.
11.4.
Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy s objednatelem včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek byla celá nebo částečně neplatná nebo se neplatnými stala, nebude touto skutečností dotčena platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neplatná ustanovení budou nahrazena takovým ustanovením, které bude co nejblíže hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

HimmelFreundPointner
Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH

Gunskirchenerstraße 19, 4600 Wels

Tel:     +43 7242 / 2790-0

Fax:     DW-9100

Mail:    info(at)hfp-cnc.com

Logo rund HFP weiss 300 transparent

Suche